Grupa CAEN 451 | Comerţ cu autovehicule

Grupa CAEN 45
12 iunie 2018

Cod CAEN 4511 | Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)

Cod CAEN 4511 – v2 2021 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 4519 | Comerţ cu alte autovehicule

Cod CAEN 4519 – v2 2021 actualizat