Înregistrarea reducerilor comerciale şi financiare cu exemple | Monografie contabilă
19 iunie 2018

Corectarea erorilor contabile | Monografie contabilă

Monografii contabile

Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor.

Potrivit reglementărilor contabile în vigoare, erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare, rezultând din greşeala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informaţii credibile care:

  • erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
  • ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare anuale.

Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor.

În funcţie de perioada la care se referă eroarea constatată şi de gradul de semnificaţie al acesteia, corectarea erorilor se efectuează astfel:

Potrivit reglementărilor contabile în vigoare, erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influenţeze informaţiile financiar-contabile. Se consideră că o eroare este semnificativă dacă aceasta ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare anuale. Analizarea dacă o eroare este semnificativă sau nu se efectuează în context, având în vedere natura sau valoarea individuală sau cumulată a elementelor.

Cu privire la corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente, un aspect important prevăzut de reglementările contabile este acela că efectuarea acestor corectări nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii şi nu presupune ajustarea informaţiilor comparative prezentate în situaţiile financiare.

Informaţii comparative referitoare la poziţia financiară şi performanţa financiară, respectiv modificarea poziţiei financiare, sunt prezentate în notele explicative.

În notele explicative la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii cu privire la natura erorilor constatate şi perioadele afectate de acestea.

Înregistrarea stornării unei operaţiuni contabile aferente exerciţiului financiar curent se efectuează fie prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii iniţiale (stornare în roşu), fie prin înregistrarea inversă a acesteia (stornare în negru), în funcţie de politica contabilă şi programele informatice utilizate.

Erori nesemnificative aferente exerciţiilor financiare precedente

Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influenţeze informaţiile financiar-contabile. În acest scop, entitatea trebuie să-şi stabilească pragul de semnificaţie prin politicile contabile, utilizându-se raţionamentul profesional. Pentru a determina caracterul semnificativ sau nesemnificativ al unei erori, entităţile pot avea în vedere un procent din cifra de afaceri, profit, activ net, active totale etc.

Prezentăm în continuare exemple privind corectarea, fie pe seama contului de profit şi pierdere, fie pe seama rezultatului reportat, a unor erori nesemnificative aferente exerciţiilor financiare precedente.

Exemplu privind erori nesemnificative aferente exerciţiilor financiare precedente, corectate pe seama rezultatului reportat:

La societatea ALFA SA, în urma controlului intern desfăşurat în luna noiembrie 2015, se constată că entitatea nu a înregistrat contravaloarea unei facturi reprezentând prestare de servicii în sumă de 1.000 lei, emisă în data de 18 aprilie 2014. Se presupune că exerciţiul financiar coincide cu anul calendaristic.

În acest exemplu, pentru uşurinţa calculelor, nu s-a evidenţiat TVA aferentă (aceasta se înregistrează şi se declară conform legislaţiei aplicabile).

Presupunem că, potrivit politicilor contabile ale societăţii ALFA SA, corectarea erorilor nesemnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat.

Ca urmare, în cazul prezentat, în exerciţiul financiar 2015, corectarea acestei erori se efectuează prin înregistrarea facturii, pe seama rezultatului reportat.

– Înregistrarea facturii omise:

4111 Clienţi
= 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile1.000 lei

Influenţa fiscală a operaţiunilor economico-financiare este stabilită conform legislaţiei fiscale.

Exemplu privind erori nesemnificative aferente exerciţiilor financiare precedente, corectate pe seama contului de profit şi pierdere

La societatea Viforul SA, în urma controlului intern desfăşurat în anul 2015, se constată că entitatea nu a înregistrat o factură reprezentând prestare de servicii, în sumă de 1.000 lei, emisă în data de 18 aprilie 2014. Se presupune că exerciţiul financiar coincide cu anul calendaristic.

În acest exemplu, pentru uşurinţa calculelor, nu s-a evidenţiat TVA aferentă (aceasta se înregistrează şi se declară conform legislaţiei aplicabile).

Potrivit politicii contabile a entităţii, corectarea erorilor nesemnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere, respectiv a venit urilor şi cheltuielilor, după caz.

Presupunem că, potrivit politicii contabile a societăţii Viforul SA, orice eroare este semnificativă dacă valoarea acesteia este mai mare decât 1% din activul net al entităţii.

Presupunem că activul net al societăţii Viforul SA este 150.000 lei.

Conform politicii contabile a entităţii, eroarea este semnificativă în cazul în care este mai mare de 1.500 lei (1% x 150.000 lei). În situaţia prezentată, eroarea este nesemnificativă (1.000 lei), având o valoare inferioară pragului de semnificaţie al entităţii societăţii Viforul SA (1.500 lei).

– Înregistrarea facturii omise:

4111 Clienţi
= 704 Venituri din servicii prestate1.000 lei

Influenţa fiscală a operaţiunilor economico-financiare este stabilită conform legislaţiei fiscale.

Erori semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente

Se consideră că o eroare este semnificativă dacă aceasta ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare anuale. Analizarea dacă o eroare este semnificativă sau nu se efectuează în context, având în vedere natura şi/sau valoarea individuală sau cumulată a elementelor.

Se consideră că o informaţie este semnificativă dacă omisiunea sau prezentarea sa eronată poate influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare anuale. În analiza semnificaţiei unui element sunt luate în considerare mărimea şi/sau natura omisiunii sau a declaraţiei eronate judecate în contextul dat.

Exemplu privind corectarea erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente pe seama rezultatului reportat

– Înregistrarea sumelor de natura veniturilor reprezentând corectarea erorilor contabile semnificative, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente:

4xx Clienţi şi conturi asimilate
= 1174 Rezultatul reportat provenit din corecta¬rea erorilor contabile

– Înregistrarea altor creanțe semnificative în relaţia cu debitorii diverşi, provenind din corectarea de erori:

461 Debitori diverşi
= 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

– Înregistrarea sumelor de natura cheltuielilor reprezentând corectarea erorilor contabile semnificative, constatate în exerciţiul financiar curent, aferente exerciţiilor financiare precedente:

1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
= 4xx Furnizori şi alte conturi de datorii

– Înregistrarea altor datorii semnificative în relaţia cu creditorii diverşi, provenind din corectarea de erori:

1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
= 462 Creditori diverşi

În februarie 2015, cu ocazia efectuării unor punctaje pentru creanţele şi datoriile existente la data respectivă, entitatea Viforul constată că a omis să înregistreze în anul 2014, cheltuieli facturate în baza unui contract de prestări servicii, în sumă de 10.000 lei. Presupunem că la dat a respectivă erau aprobate situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar al anului 2014.

Conform politicii entităţii, eroarea este semnificativă în cazul în care este mai mare de 1.500 lei. În situaţia prezentată, eroarea este semnificativă (10.000 lei) având o valoare superioară pragului de semnificaţie calculat pentru erori de către societatea Viforul SA (1.500 lei).

– Înregistrarea în anul 2015 a cheltuielilor cu prestările de servicii aferente exerciţiului financiar 2014:

1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
= 401 Furnizori1.000 lei

Influenţa fiscală a acestor cheltuieli este stabilită conform legislaţiei fiscale.

Aveți completări legate de corectarea erorilor contabile | Monografie contabilă ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

87 − 83 =